JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STRAHONINEC

PROSTORNO PLANIRANJE

Službeni glasnik Međimurske županije - broj 08/2005.
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Karta 1. - Korištenje i namjena površina 
 Karta 2.  - Infrastrukturni sustavi
 Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
 Karta 4.1. - Građevinsko područje naselja Strahoninec
 Karta 4.2. - Izdvojeno građevinsko područje - Poleve i Gospodarska zona
TEKSTUALNI DIO
 Odredbe za provođenje
 Obrazloženje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
   
Službeni glasnik Međimurske županije - broj 08/2005. i 21/2009.
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Karta 0.1. - Prikaz područja izmjene i dopune PPUO
 Karta 1. - Korištenje i namjena površina 
 Karta 2.  - Infrastrukturni sustavi
 Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
 Karta 4.1. - Građevinsko područje naselja Strahoninec
 Karta 4.2. - Izdvojeno građevinsko područje - Poleve i Gospodarska zona
TEKSTUALNI DIO
 Odredbe za provođenje
 Obrazloženje
 Obrazloženje s evidencijom
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
   
Službeni glasnik Međimurske županije - broj 08/2005., 21/2009. i 15/2017.
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Karta 1. - Korištenje i namjena površina 
 Karta 2.  - Infrastrukturni sustavi
 Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
 Karta 4.1. - Građevinsko područje naselja Strahoninec
 Karta 4.2. - Izdvojeno građevinsko područje - Poleve i Gospodarska zona
TEKSTUALNI DIO
 II. izmjene i dopune 
 Obrazloženje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec  

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Strahoninec

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Kartografski prikazi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec za JR
TEKSTUALNI DIO
 Tekstualni dio III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec za JR
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Izvješće o Javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Oglas - JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Obavijest od izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Odluka kojom se utvrđuje sa nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Obavijest o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec - PRETHODNI POSTUPAK
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
DPU stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu

Službeni glasnik Međimurske županije - broj 21/2009.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Karta 0.1. - Situacija - podloga za izradu DPU
 Karta 0.2. - Situacija - podloga za izradu DPU
 Karta 1. - Detaljna namjena površina 
 Karta 2.1.  - Plan prometa
 Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
 Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
 Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
 Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
 Odredbe za provođenje
 Obrazloženje
 Evidencija postupka izrade i donošenja DPU
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
   

Službeni glasnik Međimurske županije - broj 21/2009 i 19/2018

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Karta 1. - Detaljna namjena površina 
 Karta 2.1.  - Plan prometa
 Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
 Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
 Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
 Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
 Tekstualni dio Plana
 Evidencija postupka izrade i donošenja ID UPU
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o donošenju I. ID UPU  
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
Sažetak za javnost
Odluka (pročišćeni tekst)
Prijedlog za javnu raspravu
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o izradi II. ID UPU
Otvaranje Javne rasprave II. ID UPU
Izvješće o Javnoj raspravi 
   
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
   
TEKSTUALNI DIO
   
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o izradi III. ID UPU
Javna rasprava III. ID UPU
Izvješće o javnoj raspravi III. ID UPU stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu