JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORČUNA OPĆINE STRAHONINEC ZA 2024. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata organizacija civilnih društva za financiranje iz Proračuna Općine Strahoninec za 2024. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Strahoninec.
U 2024. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.
Ukupno planirana vrijednost natječaja je 50.000,00 EUR-a.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom projektu je 1.350,00 EUR-a.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 6.3.2024. do 23:59 sati.
Nakon isteka gore navedenog roka, prijava se neće moći izvršiti


KLASA:230-01/24-01/01
URBROJ:2109-23-02-24-1
Strahoninec, 05. veljače 2024. godine

PRILOZI
Dokument
 Javni poziv
 Upute za korisnike aplikacije
 Popis odobrenih projekata