Natječaj za imenovanje pročelnika/ pročelnice JUO Općine Strahoninec

KLASA:112-03-01/17-2
URBROJ:2109/23-03-17-1
Strahoninec, 10. srpnja 2017. godine

 

Na temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11), Općinski načelnik Općine Strahoninec raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec na neodređeno vrijeme na nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno

 

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11) te posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist ili pravne ili ekonomske struke

- položen državni stručni ispit

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu

- vozačka dozvola „B“ kategorije

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)

- dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice, putovnice, vojna iskaznice, domovnice)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

- dokaz o radnom stažu

- dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine

- uvjerenje o nekažnjavanju,izvornik, ne stariji od 6 mjeseci

- vlastoručno potpisanu izjavnu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („NN“ br. 68/08 i 61/11).

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 71/10 i 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan/a sveučilišni prvostupnik/ca struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od 1 (jedne) godine od dana prijma u službu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti oba spola.

 

U službu ne može biti primljeni kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu i osobe koje na zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navede u javnom natječaju.

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja i čija je prijava nepotpuna o tome će biti obaviještena pisanim putem.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Općine Strahoninec (www.strahoninec.hr) naveden je opis poslova, te podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojih područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će isti biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 (petaneast) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

OPĆINA STRAHONINEC
DRAVSKA 1
STRAHONINEC
40000 ČAKOVEC

s naznakom „ne otvaraj – javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec“.

 

 

                                                                                                                                              OPĆINA STRAHONINEC

                                                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                              Franjo Lehkec