Obavijest o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu UPU područja istočno od Dravske ulice u Strahonincu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 351-02/21-02/2, URBROJ: 2109/23-03-21-11 od 08. lipnja 2021., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU 

 

  1. Javna rasprava će trajati od 28.06.2021. do 26.07.2021.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Obrazloženje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Obavijest o izradi UPU
Odluka o izradi UPU
Otvaranje Javne rasprave UPU
Izvješće o Javnoj raspravi
Ponovna Javna rasprava UPU
Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi
   

KLASA:351-02/21-02/2
URBROJ:2109/23-03-21-12
Strahoninec, 15. lipnja 2021.