JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE STRAHONINEC ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA ZA 2022. GODINU

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Strahoninec iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Općine Strahoninec za 2022. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Strahoninec.

U  2022. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 370.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

 1. kultura,
 2. tehnička kultura,
 3. socijalna skrb i zdravstvena zaštita,
 4. sport,
 5. ostalo
 1. PRIJAVITELJI PROGRAMA I PROJEKATA – KORISNICI PRORAČUNA OPĆINE STRAHONINEC
 • Pod korisnicima Proračuna Općine Strahoninec podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:
 1. kulturne ustanove i udruge
 2. sportski klubovi i udruženja
 3. humanitarne udruge i udruženja s područja socijalne skrbi
 4. udruge s područja zdravstva
 5. vjerske organizacije
 6. organizacije tehničke kulture, udruge građana
 7. ostale udruge i pojedinci

 

 

 1. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Uvjeti Javnog poziva za prijavu programa i projekata su:

 1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 2.  korisnici programa ili projekta moraju biti građani s područja Općine Strahoninec;
 3.  program ili projekt ne smije biti:
 • redovni program rada udruge i druge pravne i fizičke osobe,
 • aktivnost čiji su korisnici isključivo članovi organizacije prijavitelja,
 • usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata, kupnji opreme
 • usmjeren zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge i druge pravne i fizičke osobe;
 1. da udruga i druga pravna i fizička osoba mora imati osigurano sufinanciranje troškova kandidiranog programa ili projekta i iz drugih izvora, najmanje 25 posto ukupnih troškova;
 2. da za kandidirani program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave;
 3. udruga i druga pravna i fizička osoba mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa ili projekta;
 4. udruga i druga pravna i fizička osoba mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
 5. da udruga i druga pravna i fizička osoba nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i proračunu Općine Strahoninec, osim ako joj je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja;
 6. ukoliko se program ili projekt provodi s partnerom, potpisana Izjava o partnerstvu;
 7. prijava na Javni poziv mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Javnim pozivom.
 8. SADRŽAJ PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA

Pri odabiru projekata i programa koji će se financirati prednost će imati projekti i programi koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece, mladih i odraslih osoba;
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva;
 • njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija; demokratičnost i ekološku svijest;
 • afirmaciju identiteta i promidžbu Općine Strahoninec u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;
 • podizanje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
 • programe obrazovanja za stjecanje tehničkih i informatičkih znanja i vještina;
 • programe sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana te ostale programe i manifestacije koji će poticati i promicati sport;
 • programe škola i manifestacija u kulturi, promicanje, unaprjeđenje i afirmaciju kulturnih vrijednosti te identiteta Općine Strahoninec;
 • potporu udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te potporu humanitarnim, socijalnim i srodnim organizacijama.
 1. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

5.1. Obvezni dijelovi prijave su:

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac br. 1);
 2. preslika Upisa u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 3. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana;
 4. potpisana izjava da za program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne ili regionalne (područne) samouprave (Obrazac br. 2);
 5. potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 3);
 6. odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je za prijavljeni program ili projekt osigurano sufinanciranje iz točke 4. Uvjeta za prijavu na javni poziv (Izjave o sufinanciranju, Ugovor o sponzorstvu i slično).

5.2. Neobavezni dio prijave:

 1. materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.
 2. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa ili projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke 5. ovog Javnog poziva. Udruge i druge pravne i fizičke osobe svoje programe ili projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju. Udruge i druge pravne i fizičke osobe moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca za prijavu programa ili projekta. Obrazac za prijavu može se dobiti:

 1. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 19.12. 2021. godine. Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu:

Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec

ili skeniranu prijavnicu na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

 1. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće se razmatrati prijave programa i projekta organizacija civilnog društva:

 • koje nisu predale financijska izvješća o sredstvima utrošenim u 2019. godini;
 • koje nisu ispunile obveze vezane za plaćanje socijalnih doprinosa ili poreza na dohodak;
 • za programe čije je financiranje u potpunosti zatvoreno iz drugih izvora financiranja (Državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora);
 • koje nemaju osigurane druge izvore financiranja, odnosno koje novčana sredstva u 100 postotnom iznosu traže od Općine Strahoninec;
 • koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijave;
 • koja ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ovog Javnog poziva; – koja u Obrascu za prijavu programa ili projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja.
 1. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava, valorizacije i predlaganja provodi nadležno stručno povjerenstvo Općine Strahoninec. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje načelnik na temelju prijedloga nadležnog stručnog povjerenstva Općine Strahoninec.

Kriteriji za odabir programa ili projekta su:

 • kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa ili projekta;
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa ili projekta udruge i druge pravne i fizičke osobe;
 • neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;
 • trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa ili projekta;
 • održivost programa ili projekta; – jasno naveden postupak praćenja evaluacije programa ili projekta;
 • udio volonterskog rada;
 • organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa ili projekta;
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa ili projekta.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti:

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
 • koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika,
 • koje podnositelji programa ili projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • koji se odvijaju na području Općine Strahoninec.

 

 1. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Strahoninec www.strahoninec.hr  u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

 1. PRAVO PRIGOVORA

Udruga i druga pravna i fizička osoba koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Općine. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje općinski načelnik.

 1. POTPISIVANJE UGOVORA

Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima se odobri financijska potpora sklapaju s Općinom Strahoninec Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Općine Strahoninec za 2022. godinu. Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe i Općine Strahoninec (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok izvršenja programa ili projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa ili projekta i utrošku sredstva, obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično). Obrazac prijave na Javni poziv sastavni je dio Ugovora. Ako ovlaštena osoba udruge i druge pravne i fizičke osobe ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga i druga pravna i fizička osoba odustala od ostvarivanja potpore.

 1. OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA

Predmet Javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva objavljuje i rok podnošenja prijava objavljuju se na internetskoj stranici Općine Strahoninec www.strahoninec.hr.  te na oglasnoj ploči općinske uprave.

 

KLASA:230-01/21-01/02
URBROJ:2109/23-03/21-1
Strahoninec, 19. studenoga 2021. godine

 

OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKI NAČELNIK

Franjo Lehkec


PRILOZI
Dokument
 Obrazac 1 - Osnovni podaci
 Obrazac 2 - Izjava o financiranju projekta
 Obrazac 3 - Izjava o partnertvu