Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN” br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret” raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
ODGOJITELJ / ICA

 

 • 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama
 • 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama (zamjena za roditeljski dopust)
 • 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama (zamjena za očuvanje trudnoće i roditeljski dopust)

UVJETI: prema članku 24. i 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN” br. 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („NN” br. 133/97): završen preddiplomski  sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen           sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 

 • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.          

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci)
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci)
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti
 • životopis
 • zamolba
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti. Ako kandidat ostvaruje prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19 i 84/21) ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ br. 84/21) dužan je priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom preporučeno ili  osobno  na adresu: Dječji vrtić „Suncokret”, J. H. Zdelara 2a, s naznakom „Prijava na javni natječaj – ne otvarati”, s naznakom za koje radno mjesto se vrši prijava.

Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata. Natječaj je objavljen 24. veljače 2022. godine na web stranici i Oglasnoj ploči Općine Strahoninec te na web stranici Dječjeg vrtića „Suncokret“ i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DJEČJI VRTIĆ „SUNCOKRET”

         ravnateljica Svjetlana Topolnjak


KLASA: 112-01/22-01-1
URBROJ: 2109/108-22-02
Strahoninec, 24. veljače 2022.