Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Općine Strahoninec u 2023. godini

Temeljem članka 46. Statuta Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.8/21) općinski načelnik Općine Strahoninec dana 29. ožujka 2023. godine raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Općine Strahoninec u 2023. godini

PRILOZI
Dokument
 Javni poziv
 Prijavni obrazac

 


KLASA: 024-02/23-01/04
URBROJ: 2109-23-02-23-2
Strahoninec, 29. ožujka 2023. godine