Obavijest o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret za pedagošku godinu 2023./2024.

Temeljem čl. 25. t. 5. al. 4. i 9. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/22-02/4 URBROJ: 2109/108-01-22-1 ) od 24. studenog 2022. godine)i čl. 4. st. 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Suncokret (KLASA:601-02/22-2/6 URBROJ :2109/108-22-01-1) od 16. studenog 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret je na svojoj 47. sjednici održanoj  27. travnja 2023. donijelo

ODLUKU
O OBJAVI OBAVIJESTI O UPISIMA DJECE
U DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.


 

Upisi u DV Suncokret