Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Strahoninec

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 46. Statuta Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije br. 08/21) te Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Strahoninec KLASA: 944-01/23-01-1, URBROJ: 2109-23-01-23-1 od 31. svibnja 2023. godine, općinski načelnik Općine Strahoninec objavljuje

 

NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Strahoninec

 

Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Strahoninec:

RED.BR.

BROJ KATASTARSKE ČESTICE

KATASTARSKA OPĆINA

POVRŠINA (M2)

CIJENA (EUR)

1.

311/48

STRAHONINEC

8232

290.000,00

 

Početna cijena za predmetno građevinsko zemljišta utvrđuje se prema tržišnoj cijeni koja je utvrđenom Procjembenim elaboratom broj 179/23 a koji je izradila tvrtka Moderna – energetika d.o.o., Ruđera Boškovića 16, 40000 Čakovec.

Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 08/05, 21/09, 15/17 i 18/22). Građevinsko zemljište prodaje se u zatečenom stanju, po načelu viđeno – kupljeno što isključuje sve naknade prigovore kupca.

Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

Ponuditelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti:

 1. ime, prezime, OIB (fizička osoba), adresa, broj mobitela,
 2. naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe ukoliko je ponuditelj pravna osoba,
 3. oznaku građevinskog zemljišta za koje se dostavlja ponuda,
 4. ponuđenu cijenu građevinskog zemljišta koja je predmet prodaje
 5. IBAN broj i poslovnu banku ponuditelja za povrat jamčevine,
 6. izjavu da prihvaća uvjete i pravila natječaja

 

Ponudi se mora priložiti:

 1. preslika važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba), odnosno preslika odgovarajuće putne isprave (strana fizička osoba),
 2. izvornik ili ovjerena preslika rješenja o registraciji i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba),
 3. dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% od početne cijene građevinskog zemljišta, a koja se uplaćuje na IBAN račun Općine Strahoninec HR3224020061860600005, model plaćanja HR68, poziv na broj 7811 – OIB uplatitelja s naznakom „jamčevina za natječaj za kupnju građevinskog zemljišta kat. čestica br. 311/48 k.o. Strahoninec“
 4. dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,
 5. dokaz da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Strahoninec (potvrda računovodstva Općine Strahoninec, zahtjev podnijeti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

 

Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupni iznos cijene, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena uplaćena jamčevina će se po okončanju natječaja vratiti.

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu i na web stranici Općine Strahoninec.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec, u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Strahoninec – ne otvaraj“.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

Otvaranje ponuda obaviti će se 21.06.2023. u 8:00 sati  u vijećnici Općine Strahoninec.

O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obavješteni pismenim putem.

S najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Rok plaćanja pune kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana donošenja  Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Troškove prijenosa vlasništva snosi najpovoljniji ponuditelj.

Nepotpune ponude i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju građevinskog zemljišta mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec ili na telefon 040 333 088.

 

OPĆINA STRAHONINEC

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec


KLASA: 944-01/23-01-1
URBROJ: 2109-23-02-23-2
Strahoninec, 12.6.2023.