Obavijest i uputa kandidatima u postupku Oglasa

 1. OBJAVA OGLASA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec raspisala je Oglas za prijam u službu na radno mjesto

KOMUNALNI IZVIDNIK - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci (s mogućnošću produljenja za još 6 mjeseci) , na puno radno vrijeme, za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad  u trajanju od dva (2) mjeseca  

Oglas je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  04. srpnja  2023. godine i na službenim mrežnim stranicama Općine Strahoninec ( www.strahoninec.hr).

Rok za podnošenje prijava traje zaključno do 12. srpnja 2023.

 

Opis poslova:

 • Obavlja stalnu i neposrednu kontrolu i izvide na javnim površinama u svrhu održavanja komunalnog reda u vezi s održavanjem čistoće, kretanjem pasa, stanjem komunalnih objekata i uređaja, nepropisno postavljenim plakatima, panoima i oglasima, uklanjanjem snijega i leda i leda s krovova zgrada
 • Obavlja poslove održavanja čistoće javnih površina, te održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene. Vodi brigu o opremi i uređajima, u obavljanju komunalnih djelatnosti surađuje sa komunalnim redarom
 • Obavlja čišćenje i održavanje javnih zelenih površina (parkovnog i ostalog raslinja, cvijeća), košnju trave na javnim površinama, poslove sadnje i zalijevanja cvijeća na javnim površinama
 • Sudjeluje u poslovima održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenja snijega s javnih površina, obavlja manje građevinske radove
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

II. PODACI O PLAĆI

Plaća službenika i namještenika utvrđena je Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 i 10/23 ) i čini ju  umnožak koeficijenta složenosti poslova i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent za obračun plaće određen je  Odlukom  o  izmjenama i dopunama Odluke  o koeficijentima za obračun plaća službenika  i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 6/23) u visini od 1,10, a osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec, u iznosu od 716,80 EUR-a  bruto.

III. PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI OBUHVAĆA:

 1. pisano testiranje
 2. intervju

 

PODRUČJE TESTIRANJA:

 1. pisano testiranje izvor:
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,61/11,04/18 i 112/19)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18,110/18 i 32/20)

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti:

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja provjera znanja, neće moći pristupiti provjeri znanja.
 2. Za kandidata koji ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 3. Pisana provjera traje 60 minuta .
 4. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljen test za pisanu provjeru znanja.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda provjere znanja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti,
 • razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata .
 1. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila bit će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrat će se da su povukli prijavu.
 2. Za pisanu provjeru znanja dodjeljuje se maksimalno 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili/e test ako su ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
 3. Kandidati koji su uspješno položili pisani test Povjerenstvo poziva na intervju kojim  se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad na navedenom radnom mjestu. Rezultati intervjua boduju se do maksimalno 10 bodova.
 4. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu,
 5. Povjerenstvo izrađuje i, uz ranije utvrđenu Rang-listu kandidata, podnosi pročelnici Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi.
 6. Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata. Rješenje se dostavlja kandidatima prijavljenim na Oglas. Protiv rješenja o prijmu kandidat koji nije  primljen u službu može izjaviti žalba općinskom načelniku, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja na adresu Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40 000 Čakovec.
 7. Kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

 

Dodatne upute i informacije

Od dana objave na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 04.07. 2023. i  na mrežnoj stranici Općine Strahoninec, počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava 12. srpnja 2023., predajom pošti (preporučeno) ili neposredno u pisarnicu Općine Strahoninec.

Vrijeme održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na  mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Strahoninec , najkasnije 5 dana prije održavanje provjere.

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u Oglasu – neuredna i nepotpuna  prijava isključuje podnositelja iz postupka. Nakon isteka roka za dostavu prijava nema mogućnosti dostave dokumentacije, bez obzira na razloge.

 

 

Pročelnica

Jasna Hranilović Miškec, dipl. oec.


KLASA:112-01/23-01/01
URBROJ: 2109-23-03/1-23-02
Strahoninec, 01.07.2023.